giá thành xây dựng theo kế hoạch và thực tế

Category: Nhà đất 0 0

giá thành xây dựng kế hoạch
Là mức chi phí xây dựng do doanh nghiệp hạch toán ra có trị số thấp hơn giá thành xây dựng nằm trong hợp đồng nhờ các biện pháp hạ giá thành mang lại. Chỉ tiêu giá thành xây dựng theo kế hoạch là một trong những chỉ tiêu kế hoạch quan trọng của doanh nghiệp cần phải phấn đấu thực hiện. Chỉ tiêu giá thành xây dựng kế hoạch còn dùng để giao khoán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng chung cư Ecolife Capitol.
Zkh = Zhđ – AZKH
trong đó:
ZKH – giá thành xây dựng theo kế hoạch của từng hợp đồng xây dựng
AZkh – lượng hạ giá thành theo kế hoạch của từng hợp đồng xây dựng
Trường hợp doanh nghiệp lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công chi tiết mà tính toán được các chi phí trong giá thành xây dựng thì tổng hợp chúng lại sẽ được chỉ tiêu giá thành xây dựng kế hoạch.
Zkh = [VLkh + NCkh + Mịch + Tkkh + PKH]
trong đó:
VLkh NCkh Mkh Tkkh Pkh – tương ứng là chi phí vật liệu nhân công máy thi công chi phí trực tiếp khác và chi phí chung để thực hiện khối lượng xây dựng trong hợp đồng ký với chủ đẩu tư Chủ đầu tư chung cư Ecolife Lê Văn Lương kéo dài.
giá thành xây dipig thực tế
Là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện khối lượng xây dựng trong hợp đồng ký với chủ đầu tư.
Khi hạch toán giá thành xây dựng thực tế theo từng hợp đồng hay từng công trình thì doanh nghiệp phải phân bổ những chi phí liên quan đến nhiều công trình cho từng công trình từng hợp đồng cụ thể nội thất chung cư Ecolife Lê Văn Lương kéo dài. Ví dụ: các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí liên quan đến nhiều công trình nên khi hạch toán theo từng hợp đồng phải phân bố chi
phí này cho từng hợp đồng xây dựng cụ thể.
Khi hạch toán chi phí hợp lý đế xác định thu nhập chịu thuế thì toàn bộ các khoản chi phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ và phải có mức chi hợp lý không vượt quá các mức chi quy định của nhà nước cho từng khoản chi phí tương ứng
Z = [VL + NC + M + TKl + PJ (7.5)
trong đó:
VL NCt Mị TKt p – tương ứng là chi phí vật liệu nhân công máy thi công chi phí trực tiếp khác; chi phí chung theo thực tế để thực hiện khối lượng xây dựng theo hợp đổng đã ký với chủ đầu tư.
Nhận xét: Khi kết thúc hợp đồng xây dựng người ta phải phân tích đánh giá tình hình thực hiện kẽ hoạch hạ giá thành đặt ra thông qua so sánh đánh giá một số chỉ tiêu như: so sánh giá thành xây dựng thực tế với giá thành xây dựng kế hoạch: giá thành xây dựng thực tế với giá thành xây dựng nằm trong giá trị hợp đồng.

Related Articles

Add Comment