Giá vốn trung bình- biện pháp tích lũy

Category: Tin tức 0 0

Tính giá vổn trung bình (cost averaging) Biện pháp tích lũy vốn bằng cách đầu tư đều đặn các khoản tiền bằng nhau vào cùng một loại chứng khoán. Bằng cách này, giá vốn trung bình của chứng khoán ây luôn luôn thấp hơn bình quân các mức giá đã chi trả để mua chứng khoán (ngoại ưừ trường hợp giá cả không thay đổi). Thí dụ một người đầu tư home pagehome page đều đặn mỗi tháng một khoản tiền 20£ vào một loại cổ phiếu nhất định.

Giá vốn trung bình- biện pháp tích lũy 

Trong tháng đầu giá cổ phiếu ấy là 2£ nên anh ta mua được 10 cổ Dhiếu. Vào tháng thứ hai, giá cổ phiếu hạ xuống còn 1£ nên anh ta mua được 20 cổ phiếu. Đến tháng thứ ba, giá cổ phiếu lại hạ xuống đến 0,8£ nên số cổ phiếu mua được lên đến 25. Như vậy, với sô' vốn'tổng cộng 60£ anh ta mua được 55 cổ phiếu, nên giá vốn trung bình của một cể phiếu bằng 1,09£. Thế nhưng, bình quân các mức giá đã chi ưả để mua cổ phiếu (2£, 1£, 0,8£ = 3,80£: 3) là 1,27£. Giá vốn trung bình đã được giảm đi nhờ số lượng cổ phiếu mua được biến đổi theo giá cả, khi giá tăng lên cao sô' lượng cổ phiếu muạ đượfc ít hơn so với lúc giá hạ thâ'p.

PIBS = viết tắt của nhóm từ permanent interest bearing xem thêm share (cổ phiếu trả lãi vĩnh viễn). Niên kim (annuity) Hợp đồng qua đó một cá nhân nộp một khoản tiền thường là trọn gói cho một công ti bảo hiểm; đổi lại, người ấy sẽ nhận được một khoản tiền định kì trong một thời gian hoặc trong quãng đời còn lại. Niên kim được miêu tả như một hợp đồng tài chánh ngược lại hợp đồng bảo hiểm, bởi vì người kí hợp đồng niên kim phải nộp một khoản tiền ưọn gói và công ti bảo hiểm chi trả các khoản tiều đều đặn hàng tháng. Hợp đồng niên kim thường được kí kết vào thời điểm cá nhân ăn nên làm ra nhằm chuyển đổi vô'n liếng dư thừa thành các khoản lợi tức đều đặn vào thời vãn niên.

Giao dịch chấp hành (execution – only deal) Xem mục D, đoạn I, 8. Bán đi rồi mua lại ngay (bed – and – breakfasting) Chiến thuật bán cổ phiếu ngày hôm nay rồi mua lại các cổ phiếu ấy ngay vào ngày hôm sau, nhằm phản ảnh một khoản lỗ lã về vốn (capital loss) cần phải bù lại bằng một khoản lãi do vốn trong các nghiệp vụ bán cổ phiếu khác – Xem mục B, đoạn II, Chương 10.

Related Articles

Add Comment