Học thuyết về thương mại quốc tế (P7)

Category: Kinh tế 0 0

Trên thị trường quốc tế những nền kinh tế nhỏ hoạt động trong mô hình của nền kinh tế mở qui mô nhỏ (SOE). Đo' là một nền kinh tế chấp nhận cho giá cho cả thế giới về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Nền kinh tế đó phải mua và bán trên mặt bằng giá thế giới bấp chấp du hoc nhat số lượng. Do nền kinh tế mở qui mô nhỏ không thể bằng các hoạt động của mình để ảnh hưởng đáng kể tới mặt bằng giá thế giới của những hàng hóa trao đổi, nên nó không thể ảnh hưởng tới điều kiện thương mại của mình.

Vai trò thương mại quốc tế

Để phân tích số lượng hàng xuất nhập khẩu trong nền kinh tế qui mô nhỏ, ta co' thể dùng công cụ cung càu. Trước hết, chúng ta chia tất cả hàng hóa làm hai loại. 1/ Những hàng ho'a và loại dịch vụ xuất khẩu lao động nhật bản mậu dịch là loại hàng hóa và dịch vụ đi vào nền thương mại quốc tế. Đối với một nền kinh tế qui mô nhỏ, giá cả của loại hàng ho'a này được được xác định khi chúng được đưa vào thị trường quốc tế. 2/ Những hàng hđa và dịch vụ phi mậu dịch, là loại hàng ho'a và dịch vụ được sản xuất và bán trong nước nhưng không đi vào dịch vụ kế toán trọn gói nền thương mại quốc tế. Giá của nó được xác định trên thị trường trong nước bằng khả năng cung và cầu trong nước và chúng không bị ảnh hưởng bởi điều kiên thị trường của cùng loại sản phẩm ở nước khác.

Hỉnh XIV – 3 chỉ ra đường cung và càu trong nước đối với một loại hàng ho'a. Đối với một nền kinh tế mở qui mô nhỏ, giá cả trên thị trường thế giới được xác định trước và đất nước có thể mua hoặc bán mọi thứ mà nước đo' muốn ở giá đó. Chú ý rằng thương mại làm nâng giá các hàng xuất khẩu lên trên mức của tình trạng tự cung tự cấp. Trong điều kiện đó sự cân bằng sẽ là giá quốc tế, và lượng hàng cung vượt quá lượng hàng cầu ở giá đo' sẽ được xuất khẩu.

Hàng xuất khẩu của một nền kinh tế mở qui mô nhỏ là sự khác nhau giữa lượng hàng cung và càu trong nước ước- tính theo mủc giá quốc tế. Các đường SQ và D0 là đường cung và cầu trong nước đối với một loại hàng xuất khẩu điển hình. Sự cân bằng tự cung tự cấp sẽ ở điểm Ea khi mà lượng hàng qa được sản xuất và tiêu thụ trong nước với mức giá p Nếu thương mại co' thể xẩy ra ở mức giá quốc tế Pw , sự cân bàng tiêu dùng sẽ ở EWJ với lượng tiêu thụ qr Sự chênh lệch giữa lượng hàng sản xuất và tiêu dùng trong nước q2 – qj sẽ được xuất khẩu.

Related Articles

Add Comment