Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng Vì vậy, năm 2015

Category: Chứng khoán 0 0

ưu tiên phát triển cho năm tài chính 2015 trong Seruyan huyện tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường và cầu tại các thôn vùng thượng nguồn. Bởi vì các ngôi làng ở khu vực thượng nguồn bao gồm các vùng khó khăn.
Cơ sở hạ tầng là rất quan trọng cho nền kinh tế tiếp cận cởi mở giữa các huyện, xã.SUBMIT VĂN LKPJ: Regent Seruyan Sudarsono nộp hồ sơ LKPJ năm tài chính 2015 với Chủ tịch Quốc hội Seruyan Ahmad Ruswandi tại cuộc họp toàn thể tại giao phòng LKPJ Seruyan Quốc hội họp toàn thể, thứ ba (2016/12/04).

Điều này đã được chuyển tải bởi những tuyên bố trách nhiệm Regent Seruyan Sudarsono khi cung cấp một báo cáo (LKPJ) vào chính quyền khu vực của năm tài chính 2015, trong Phong Seruyan Quốc hội họp toàn thể, thứ ba (2016/04/12).

“Ngoài ra, các làng phát triển trụ sở chính tại bảy huyện còn lại như nhiều như 38 làng và được lên kế hoạch trong giai đoạn từ năm ngân sách 2014 trước đây,” ông nói.

Ông tiếp tục trong ngân sách tài chính năm 2015 của ngành y tế tăng 7% và sẽ dần dần được nhắm mục tiêu đạt 10% như là bắt buộc theo Luật số 36 năm 2009 về sức khỏe. “Xây dựng SPP và MHP trong làng người đã không được PLN điện cũng được thực hiện,” Sudarsono cho biế

Related Articles

Add Comment